expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin 

90% zboží

doprava-img
Rychlá doprava 

až do Vaší garáže

darcek-img
Pečlivě balíme 

aby balík došel v pořádku


Ochrana osobních údajů


filtreaoleje-maskot-3.png

Znění platné od 25.5.2018.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, Vám poskytujeme následující informace:

Provozovatel , který určil účely zpracování Vašich osobních údajů, je společnost ERING s.r.o., Dukelská 50/54, 087 01 Giraltovce , Společnost registrovaná v Obchodním rejstříku Okresní soud Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.j. 113513/B

Odpovědná osoba, jednatel společnosti ERING s.r.o.

tel.:  +420 704 297 297, e-mail: info@runder.cz

Základní informace o zpracovávání OÚ v IS

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, minimalizujeme tak, aby postačovaly ke splnění služeb, které od nás očekáváte, zároveň abychom splnili zákonné povinnosti a abychom ochránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa fakturace a doručení, případně IČO, jste-li podnikatel – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktní údaje, které jsou telefonní číslo, e-mailová nebo kontaktní adresa.
 • Informace o použití našich produktů a služeb, které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup.
 • Záznamy e-mailové komunikace, případně jinou komunikaci s Vámi v elektronické nebo písemné podobě.

Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je obchodní komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem prodeje zboží na dálku přes elektronickou komunikační síť (e-shop).

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem uzavření kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka zboží. Tato činnost zahrnuje zejména příjem a zpracování objednávek, vystavování zálohových faktur a vyúčtovacích daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na Vámi určenou adresu a pod.

Pro řádné splnění všech zákonných povinností zpracováváme osobní údaje pro potřeby vedení účetnictví, správy registratury či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nejsou využívány pro marketingové účely.

Právní zásady zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákona, resp. na základě splnění smlouvy (například kupní smlouvy), kde jste smluvní stranou.

Kategorie příjemců

Vaše osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • Poštovní, kurýrní a přepravní společnosti
 • Advokátní a právní kanceláře
 • Soudy a orgány činné v trestním řízení, exekutoři

ERING s.r.o. nebude Vaše osobní údaje předávat, předávat ani zpřístupňovat jakýmkoli třetím stranám s výjimkou případů stanovených zákonem.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně ve smyslu zákona o účetnictví a zákona o archivech a registraturách. Tento souhlas se uděluje na dobu 10 let.

Práva dotyčné osoby

Dotčená osoba má právo na základě žádosti požadovat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je má:

 • právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o účelu jejich zpracování, o kategorii dotčených osobních údajů, o identifikaci příjemce, kterému byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, o předpokládané době uchovávání osobních údajů,
 • právo na opravu a změnu, pokud by osobní údaje dotyčné osoby byly nesprávné,
 • právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají za podmínek stanovených zákonem,
 • právo na to, aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů za podmínek stanovených zákonem,
 • právo namítat zpracování jejích osobních údajů za podmínek stanovených v zákoně,
 • právo podat návrh na zahájení řízení Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220,
 • právo na informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby,
 • právo na informace o existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování,
 • právo být informována o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, pokud jsou osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizace,
 • právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, je-li to technicky možné,
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na právním základě, jímž je souhlas dotčené osoby, aniž by to mělo vliv na legalitu zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují.

Uvedená práva subjektu údajů jsou blíže specifikována v článcích 15 až 21 nařízení. Dotčená osoba si uvedená práva uplatňuje v souladu s nařízením a dalšími příslušnými právními předpisy. Vůči ERING s.r.o. si dotyčná osoba může svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti nebo elektronickými prostředky. V případě, že dotyčná osoba požádá o ústní poskytnutí informací, informace mohou být takto poskytnuty za předpokladu, že dotyčná osoba prokázala svou totožnost.

;
Expedujeme do 24 hodin 90% zboží
Rychlá doprava až do Vaší garáže
Pečlivě balíme aby balík došel v pořádku